2016. gads

Kā katru gadu, arī aizvadītajā gadā pašvaldības darbs bija vērsts uz iedzīvotāju labklā­jības, dzīves kvalitātes un drošības uzlabošanu. Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, tika izveidots Tukuma novada vienotais dispečerdienests, kas darbu sāka 2016. gada 1. feb­ruārī. Dispečerdienests strādā 24 stundu režīmā, nodrošinot videonovērošanas kameru uzraudzību un uzklausot iedzīvotāju ziņojumus par dažādiem jautājumiem pa bezmaksas tālruni 8881. Ar dispečerdienesta darbību ne tikai tiek sniegta palīdzība iedzīvotājiem, bet arī tiek novērsti sabiedriskās kārtības traucējumi pilsētā. Savukārt 1. aprīlī Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, darbu uzsāka Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kas izveidots uz Domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra bāzes. Tas nodrošina iedzīvotājiem iespēju saņemt valsts un pašvaldības iestāžu publiskos pakalpojumus vienuviet, kā rezultātā iedzīvotājiem vairs nav jādodas uz katru valsts iestādi atsevišķi.  2016. gadā Tukuma novada pašvaldība, tāpat kā visi Latvijas novadi, uzsāka gatavoties Latvi­jas valsts simtgadei. Paš­valdības deputāti janvārī apstiprināja programmu “Tukuma novads ceļā uz Latvijas valsts simtgadi”, paredzot līdz 2021. ga­dam īstenot projektus un aktivitātes piecos at­tīstības virzienos. 

Viens no nozīmīgākajiem pro­jektiem ir Latvijas Re­publikas pirmā ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meierovica pieminekļa izveide Tukumā, tādējādi apliecinot lepnumu par Z. A. Meierovi­ca – viena no Latvijas valsts dibinātājiem – saistību ar mūsu pilsētu un novadu. Aizvadītajā gadā konkursā tika izvēlēts pieminekļa mets un noskaidroti tā autori, kuri jau uzsākuši pieminekļa izveides darbu. Paredzēts, ka piemineklis tiks atklāts 2018. gada novembrī.
No Latvijas simtgades programmā iekļautajiem projektiem 2016. gadā tika veikta lab­iekārtošana Z. A. Meierovica piemiņas vietā Brizulē un ar Lauku atbalsta dienesta finan­sējumu labiekārtots Putnu parks Degoles pagastā.
 Pērn no pašvaldības budžeta lī­dzekļiem tika veikti Pilsētas parka Lielajā ielā labiekārtošanas pirmās kārtas būvdarbi, kā rezultātā parkā ierīkoti vairāki celiņi, āra trenažieru laukums vingrošanai un divi rotaļ­laukumi ar modernām iekārtām, kas paredzētas dažādu vecumu bēr­niem. Šogad tiks turpināts darbs pie parka teritorijas labiekārtošanas un infrastruktūras pilnveidošanas. Turpmākajos gados plānots veikt projekta otrās kārtas būvdarbus, paredzot izbūvēt estrādi, stāvlau­kumu pie Revolūcijas ielas, iebraucamo ceļu saimnieciskajām vaja­dzībām, kā arī papildus celiņus un atpūtas vietas.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem par modernu sporta zāli ir pārbūvēta Tukuma Sporta skolas aktu zāle, radot audzēkņiem iespēju trenēties piemērotos apstākļos. Nākamie soļi sporta būvju attīstībā ir sporta kompleksa izbūve pie Tukuma 3. pamatskolas un vieglatlētikas manēžas izbūve pie Tukuma Sporta skolas. Aizvadī­tā gada nogalē tika parakstīts līgums ar SIA “Selva būve” par Tu­kuma 3. pamatskolas sporta zāles un stadiona būvniecību, un jau šobrīd ir uzsākti objekta būvdarbi. Objektu paredzēts uzbūvēt līdz 2018. gada februārim. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tika uzsākts īstenot ERAF projektu “Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Melneze­ra iela – Laustiķis”, paredzot rekonstruēt Melnezera ielas posmu, kā arī izbūvēt ūdensvadu, kanalizāciju un siltumtīklus. Šobrīd objektā ir pabeigta inženierkomunikāciju un ielas brauktuves minerālma­teriālu pamata izbūve. Darbi tiks turpināti pavasarī.
Atbalstot uzņēmējdarbību, ERAF projekta ietvaros pērn tika uzsākta arī Vilkājas ielas un Purva ielas pārbūve. Projekta ietva­ros paredzēts izbūvēt ielas posmu pie tirdzniecības centra “Alhaus”, pagarinot ielu līdz dzelzceļa atzaram, un jaunu ielu – Purva ielu – posmā no Zemītes ielas pie Upuru gatves līdz dzelzceļa atzaram, izbūvējot arī visas nepieciešamās komunikācijas. Šajās ielās jau pabeigti ielas pamatnes un pamatiekārtas izbūves būvdarbi, kā arī inženierkomunikāciju izbūve. Uzlabojot pilsētas vidi un padarot to pieejamāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem, sakārtoti vairāki pilsētas ielu posmi (Tirgus, Stadiona, Baznīcas, Eksporta, Rūpniecības, Smārdes, Za­ļās, Pārupes, Smilšu ielas) un izbūvētas ietves (Talsu, Lielajā, Jāņa, Celtnieku, Spartaka, Pārupes, Dārzniecības ielās). Tika pabeigta stāvlaukuma izbūve dzelzceļa stacijas “Tukums 1” teritorijā, kur ierīkotas 50 automašīnu stāvvietas, un pēc iedzīvotāju un uzņēmē­ju lūguma tika paplašināts stāvlaukums pie bankas “Citadele”; šajā pavasarī laukums tiks marķēts.
2015.gadā tika uzsākts un 2016.gadā turpināts darbs pie Kurze­mes ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes. Par projektā paredzētajām iecerēm tika informēti arī Kurzemes ielas ēku īpaš­nieki. 2016.gadā tika turpināta arī Brīvības laukuma rekonstrukci­jas tehniskā projekta izstrāde. Lai sagādātu iedzīvo­tājiem pozitīvas emocijas, 2016. gadā tika organizēti gan lielāki, gan mazāki pasākumi. Viens no iespaidīgākajiem notikumiem bija Rožu svēt­ki, kas tika svinēti trīs dienu garumā, nodrošinot aktivitā­tes dažādām gaumēm. Rožu svētku laikā tika īstenots arī ES programmas “Eiropa pil­soņiem” projekts “Dažādība mūs vieno”, uzaicinot dalīb­niekus no Tukuma pašval­dības sadraudzības pilsētām – Pluņģes (Lietuva), Andri­hovas (Polija) un Šēseles (Vā­cija) – un iesaistot viņus da­žādos pasākumos, lai attīstītu Eiropas piederības sajūtu. Pirmo reizi Tukumā tika organizēts Tukuma, Engures un Jaun­pils novadu bērnu un jauniešu dziesmu un deju pasākums ar svēt­ku dalībnieku gājienu.
Meklējot iespējas jauna dzīvojamā fonda attīstībai, aktīvi dar­bojusies Tukuma novada Domes Mājokļu darba grupa. Pērn tika veikta tirgus izpēte nomājamas dzīvojamās platības izveidei Tuku­mā, lai aplēstu iespējas palielināt dzīvojamo platību – gan pilsētā, gan novada lauku teritorijās. Ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finan­sējumu un pašvaldības budžeta līdzfinansējumu veikta Durbes muižas kalpu mājas jumta konstrukciju nostiprināšana, atsevišķu konstrukciju un to daļu demontāža un pastiprināšana. 2016. gadā Pūres pagastā uzsākta ēkas “Pūre 18” pārbūve, lai tajā varētu pārvietot ambulanci un bibliotēku, kas līdz šim atradās Pūres pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” ēkā. Atbrīvotajās telpās tiks izveidotas papildus divas pirmsskolas izglītības grupas. Lai samazinātu pirmsskolas izglītības iestāžu rindā esošo bērnu skaitu, telpas Tukuma 3. pamatskolas ēkā Lielajā ielā 31 tika pie­lāgotas pirmsskolas izglītības programmas apguves vajadzībām, izveidojot divas grupas 2013. gadā dzimušajiem bērniem un no­drošinot iespēju iegūt pirmsskolas izglītību vēl 40 bērniem.
Katru gadu pašvaldība sniedz atbalstu novada iedzīvotājiem, nodrošinot daudzveidīgus sociālos pakalpojumus un sociālo palī­dzību, kā arī atbalstu ģimenēm pašvaldības programmas “Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem” ietvaros. No 2016.gada pašvaldība 50% apmērā kompensē braukšanas izdevu­mus profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem. Tā­pat pašvaldība līdz 2016.gada 31.decembrim daļēji kompensēja transporta izdevumus Tukuma pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu no pusotra līdz trīs gadu vecumam aizvešanai ar personīgo transporta līdzekli no Tukuma pilsētas administratīvās teritorijas uz izglītības iestādēm, kas atrodas pašvaldības pagastu administratīvajās teritorijās. Savukārt no 2017.gada 1.janvāra šie izdevumi tiek kompensēti šādā apmērā: Pūres pamatskolas Jaunsā­tu filiāle – 4,80 EUR dienā; Sēmes sākumskola – 3,20 EUR dienā; Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis” – 5,40 EUR dienā. 2016.gadā tika palielināts arī pašvaldības līdzfinansējums izglītoja­mo ēdināšanas maksai.
Arī aizvadītajā gadā pašvaldība izstrādāja vairākus attīstības plānošanas dokumentus. Vasarā apstiprināta gala redakcija Tu­kuma novada sabiedrības veselības veicināšanas stratēģijai līdz 2020. gadam. Turpināts izstrādāt Tukuma pilsētas satiksmes or­ganizācijas un drošības uzlabošanas, transporta infrastruktūras attīstības koncepciju 2017.–2023. gadam, regulāri aktualizēts Tu­kuma novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam Inves­tīciju plāns, un gada nogalē apstiprināts Tukuma novada ilgtspē­jīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas 2015. gada pārskats. Jūnijā Tukumā norisinājās Latvijas Senioru koru svētki, kuros piedalījās 41 senioru koris no visiem Latvijas reģioniem.
Otro reizi notika Tukuma Sporta un Veselības svētki, kas arī šoreiz pulcēja daudz apmeklētāju un priecēja svētku dalībniekus ar plašu sportisko aktivitāšu klāstu. Otro reizi Tukumā notika arī Uzņēmēju nedēļas pasākumi, kas tika organizēti sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, uzrunājot gan esošos, gan topošos uzņēmējus. Nedēļas noslēgumā tika apbalvoti Tukuma novada uzņēmēji 13 nomināci­jās. 2017. gadā lielākie darbi būs saistīti ar Tukuma 3. pamatskolas sporta zāles un stadiona celtniecību, Tukuma 2. vidusskolas stadio­na rekonstrukciju, pašvaldības autoceļu pārbūvi novada pagastos, ielu sakārtošanas turpināšanu pilsētā un citām lietām. Tiks izstrā­dāti projektu dokumenti vairākiem objektiem, piemēram, Tukuma 2. vidusskolas energoefektivitātes uzlabošanas darbu un ēkas pie­būves projekts, pirmsskolas izglītības iestāžu “Pasaciņa” un “Vālo­dzīte” ēku siltināšanas projekti u.c.
Šie minētie ir lielākie no visiem darbiem un notikumiem, taču ikdienā pašvaldībā notiek daudz un dažādi procesi novada attīstī­bas un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas veicināšanai.