Smiltenē sataisītais tracis ap ūdensskaitītājiem tukumniekus neskar

Partija „Tukuma pilsētai un novadam” savā priekšvēlēšanu programmā ir solījusi arī turpmāk uzlabot un paplašināt ūdenssaimniecības tīklu infrastruktūru un pakalpojumu kvalitāti un skaitā palielināt pieslēgumus centralizētajiem tīkliem. Lai sekmētu iedzīvotāju interesi izmantot centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, sperti vairāki soļi, piemēram, apstiprināts pašvaldības atbalsts tam, lai iedzīvotāji aktīvāk pieslēgtu savus īpašumus šiem tīkliem. Šogad pašvaldības budžetā tam plānoti 50 000 eiro.

Dome budžetā paredzēto līdzekļu apjomā finansē: a) viendzīvokļa mājām 60% no attiecīgā objekta pieslēguma un kopējām būvuzraudzības izmaksām (bet ne vairāk kā 2 000 eiro), b) daudzdzīvokļu mājām 60% no šīm izmaksām (bet ne vairāk kā 3 000 eiro), c) viendzīvokļa mājām vai dzīvokļiem 80% no šīm izmaksām (bet ne vairāk kā 3 000 eiro), ja objekta īpašnieks ir Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējusi trūcīga vai maznodrošināta persona; persona, kuras apgādībā ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (un vismaz trīs bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Tukuma novadā); persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti; politiski represēta persona; Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks vai pensijas vecuma persona, kurai nav Civillikumā noteikto apgādnieku.

Jāatgādina, ka centralizētais ūdensvads un kanalizācija Tukuma pilsētas mikrorajonos no jauna izbūvēti jau 2013. gadā. Darbos kopā ieguldīti 16 192 679 eiro (t. sk. no ES struktūrfondiem 11 103 177 eiro, no valsts budžeta 404 446 eiro, pašvaldības un SIA “Tukuma ūdens” finansējums 4 685 056 eiro). Pēc projekta realizācijas pieslēguma iespēja ūdenssaimniecības komunikācijām ir nodrošināta līdz 98% pilsētas aglomerācijā ietilpstošajiem īpašumiem. 2017. gadā tika uzsākta ūdenssaimniecības pakalpojumu otrās kārtas projekta realizācija, kuras kopējās izmaksas 566 961 eiro (t. sk. no ES struktūrfondiem 414 347 eiro, un pašvaldības un SIA “Tukuma ūdens” finansējums 152 614eiro). Pēc šī projekta realizācijas pieslēguma iespēja ūdenssaimniecības komunikācijām tiks nodrošināta līdz 99,5% pilsētas aglomerācijā ietilpstošajiem īpašumiem. Patlaban ūdenssaimniecības pakalpojumus Tukuma aglomerācijā izmanto 83% mājsaimniecību.

Patlaban iespēja pieslēgties centrālajiem vadiem ir nodrošināta, bet to neizmanto aptuveni 3000 iedzīvotāju. Tieši viņiem paredzēts augstāk minētais pašvaldības atbalsts.

Diemžēl iespējams, ka vairāku tukumnieku prātus ir satricinājusi interneta mediju ziņa par vēstulēm, ko šonedēļ saņēmuši Smiltenes novada iedzīvotāji, proti, viņiem par 500 eiro un dažiem varbūt pat par 1 000 eiro uz īpašuma robežām jāizrok skatakas, kur ierīkot jaunu ūdensskaitītāju, lai gan daudziem tas jau ir mājas pagrabā. Smalki tas nosaukts šādi: “Komercuzskaites mēraparāta mezgla izveidošanai.” Informācijai pievienota atsauce uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu – vienota prakse visā valstī šo pakalpojumu piegādē ir jāievieš līdz 2020. gadam. Mediji arī atspoguļojuši attiecīgās pašvaldības vadības un atbildīgās kapitālsabiedrības viedokļus – ja reiz likums tā prasa, tad tā tam būs būt, iedzīvotājiem jāmaksā.

Tukuma novada Dome jau ir parūpējusies, lai tukumniekiem šādi satraukumi par tik kategoriskām un finansiāli ietilpīgām prasībām nebūtu jāpiedzīvo.

Partijas „Tukuma pilsētai un novadam” valdes priekšsēdētāja vietnieks, Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans mierina: tukumnieki tādas vēstules nesaņems. „Spēkā esošie saistošie noteikumi paredz: „Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt pakalpojumu sniedzēja noteiktajā brīvi pieejamā, apgaismotā vietā, kurās gaisa temperatūra nav zemāka par +5°C: ēkas pagrabā tiešā ūdensvada ievada tuvumā vai ēkas 1. stāvā, ja nav pagraba, tiešā ievada tuvumā.” SIA „Tukuma ūdens” savos tehniskajos noteikumos norāda, ka skaitītāja mezgls jāizbūvē ēkā, pieejamā vietā, uzreiz aiz ēkas ārsienas, telpā, kur ir vismaz +5°C. Ja nav iespējams izbūvēt šādā telpā, tad jāliek akā uz īpašuma robežas. Arī MK noteikumi paredz iespēju mēraparāta mezglu izbūvēt ēku pagrabos, nevis uz īpašumu piederības robežas. Lai izpildītu Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma prasības, nevienam nav un nebūs jāmaina to ūdensskaitītāju atrašanās vieta, kuri izbūvēti jau agrāk.”

Partijas „Tukuma pilsētai un novadam” valdes priekšsēdētājs, Saeimas deputāts Juris Šulcs skaidro, ka partijas „Vienotība” frakcijā jau 14. martā nolemts jautājumu par Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 5. apakšpunktu aktualizēt. „Pieprasīsim skaidrojumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par to, kā likumā noteikto realizēt. Mūsu viedoklis – pilnīgi pietiek ar to, ka īpašnieks jeb pakalpojuma lietotājs nodrošina piekļuvi šim ūdensskaitītājam savā pagrabā un to, ka aparāts netiek bojāts.”

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums

MK noteikumi Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”

Tukuma novada Domes saistošie noteikumi Nr. 10 „Par Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu Tukuma pašvaldībā”

Tukuma novada Domes saistošie noteikumi Nr. 22 „Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Tukuma novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku vai pārvaldnieku) ierosinājuma”