Partijas “Tukuma pilsētai un novadam” solījumu realizācija 2018.gada budžetā

Tukuma novada pašvaldības 2018.gada budžets izstrādāts, ievērojot normatīvajos aktos paredzētās prasības un partijas 11 punktu rīcības plānā vēlētājiem solīto. Budžets atspoguļo sadarbības partiju  “Tukuma pilsētai un novadam”, “Latvijas Zemnieku savienība”, “Vienotība” politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu budžeta. Speciālo budžetu veido Autoceļa fonda ieņēmumu un dabas resursa nodokļa ieņēmumi. Budžeta apmērs 40 105 993 euro un prioritārās sfēras ir izglītība (52%), ekonomiskā darbība (13%), kultūra sports un atbalsts biedrībām (9%), sociālā aizsardzība (8%).

1.Ieņēmumi

            2018.gada budžeta ieņēmumi ir plānoti par 17,06% vairāk nekā 2017.gadā (t.i. 37 821 681 euro). Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un citu budžetu transferti. Nodokļu ieņēmumi ir galvenais pašvaldības ieņēmumu avots. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis 16 657 430 euro (48%), salīdzinājumā ar 2017.gadu pieaugums ir 6,48 %. Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi pašvaldības budžeta īpašuma nodokļa ieņēmumi pieaugs par 2,8 % (52 856 euro). Saskaņā ar Tukuma novada Domes 2014.gada 23.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokli Tukuma novadā” arī 2018.gadā tiks piemēroti atvieglojumi nekustamā īpašuma nodoklim, nodokļu maksātājiem:

 • maznodrošinātām personām 70% atvieglojumi par to periodu, kurā maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam;

 • I un II grupas invalīdiem, arī ģimenēm, kur aug bērns-invalīds, ja īpašumā deklarēts un faktiski  dzīvo, nav citu nekustamo īpašumu -  50% atvieglojumus;

 • kuri iepriekšējā taksācijas periodā renovējuši ēkas vai remontējuši ēkas fasādi Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā, bez pašvaldības līdzfinansējuma – 25% līdz 70% atvieglojumi, atkarībā no ieguldītās summas;

 • kuru īpašumā ir ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatdarbība – 25% atvieglojumi;

 • kuru īpašumā ir zeme, uz kuras veic lauksaimniecisko ražošanu – 25 % atvieglojumi lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāram (ieņēmumi no l/s ražošanas iepriekšējā gadā nedrīkst pārsniegt 30000 euro);

 • kuru īpašumā ir zeme, uz kuras veic bioloģisko lauksaimniecisko ražošanu – 25 % atvieglojumi lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāram (ieņēmumi no l/s ražošanas iepriekšējā gadā nedrīkst pārsniegt 30000 euro);

 • kuri veic sabiedriskos pasažieru pārvadājumus, samazina ar pasažieru pārvadāšanu tieši saistītam īpašumam – 25% atvieglojumi;

 • kuri centralizēti piegādā siltumenerģiju un / vai dzeramā ūdens resursus iedzīvotājiem – 70% atvieglojumi;

 • fiziskām personām, kurām vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūvei paredzētie neapbūvēti zemesgabali piekļaujas projektētām pašvaldības ielām, kurām nav izbūvēts pagaidu segums – 50% atvieglojumi;

 • kuri nodrošina viesnīcu, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai lauku tūrisma pakalpojumus – 50% atvieglojumi;

 • par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās veikti ēkas energoefektivitātes pasākumi, piesaistot Eiropas savienības struktūrfondu līdzekļus, piešķir atvieglojumus uz 10 gadiem, piešķir – 90% atvieglojumus.

 • trūcīgām personām 90% atvieglojumi par to periodu, kurā maksātājs atbilst trūcīgās personas statusam

 • .nekustamam īpašumam, kur nodokļu maksātājam vai kopā ar laulāto ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadiem, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, persona vai tās laulātais ir deklarēts objektā – 50% atvieglojumi.

Azartspēļu nodoklis plānots 110 000 euro apmērā, pieaugums pret 2017.gadu nav plānots. Nenodokļu ieņēmumus 2018.gadā plānots iekasēt 502 262 euro apmērā. Šos ieņēmumus veido peļņas daļa no pašvaldībā esošo dzīvokļu izīrēšanas ( no 2016. gada), valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodu un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas. Salīdzinājumā ar 2017.gadu  ir plānots ieņēmumu palielinājums par 89 515 euro (412 747 euro), jo tiek plānots vairāk atsavināt pašvaldības īpašumus (nedzīvojamās ēkas, lauksaimniecības zemi), kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 927 720 euro. Salīdzinājumā ar 2017. gadu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir palielinājušies par 84 922 euro.

Valsts budžeta transferti – mērķdotācijas un dotācijas 2018. gadā plānotas 17 092 641 (45.1 % no ieņēmumiem). Transferti plānoti par 32,73% vairāk (4 215 113 euro ). Lielākais pieaugums plānots  4 305 925 euro ES projektu īstenošanai pašvaldībai. Mērķdotācijas apjomu turpmākajiem gadiem visbūtiskāk var ietekmēt Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanas grafiki, īstenoto projektu finansējuma atmaksām būtiski pieaugot, sākot ar 2019.gadu. Citu pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi ir plānoti 615 586 euro, t.i., par savstarpējiem norēķiniem par izglītības (416 412 euro), kultūras, sporta, kultūras un tūrisma un aprūpes funkciju nodrošināšanas pakalpojumiem (199 174 euro).

2. Izdevumi

2018. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 40 105 993 euro. Salīdzinājumā ar 2017.gadu izdevumu pieaugums ir 4 342 162 euro. Tas saistīts ar to, ka izdevumos ir ieplānots aizņēmums 3.pamatskolas stadiona un sporta zāles būvniecībai (2 432 307 euro) un plānotais finansējums ES projektu īstenošanai.

 1. Pārvaldes izdevumi. Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Tukuma novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības administrācija. Izdevumi pārvaldes funkcijas nodrošināšanai 2018. gadā ir 2 914 162 euro jeb 7% no kopējiem izdevumiem.

 2. Parāda maksājumi (aizņēmumu apkalpošana un procentu izdevumi) ir plānoti 72 685 euro,

 3. Sabiedriskā kārtība un drošība. Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās šos izdevumus veido pašvaldības policijas uzturēšana, videonovērošanas sistēmas ierīkošana, apkalpošana un sabiedriskās pludmales Melnezerā uzturēšana. Salīdzinājumā ar 2017. gadu izdevumi ir palielinājušies par 2% (8 691 euro). Plānotie pasākumi - Tukuma pilsētā tiks ierīkotas jaunas mobilās, pārvietojamās novērošanas kameras, dažādu pārkāpumu fiksēšanai, kā arī dažādu publisku pasākumu mobilai novērošanai. Visas sistēmas tiek integrētas ar vienotā dispečeru dienesta sistēmām, kas paredz 24/7 monitoringu un operatīvās reaģēšanas spējas.

 4. Ekonomiskā darbība. Sadaļas izdevumus veido ekonomiskās darbības atbalstam, tūrisma attīstībai novadā un zīmola ieviešanas pasākumiem (Tūrisma informācijas centrs un Tukuma zīmola pasākumi 143 870 euro), TIC 2018.gadā uzdevumi - sagatavoties 2018.gada aktīvajai tūrisma sezonai: jaunu tūrisma ceļvežu un karšu sagatavošana (inovācija tajos – papildinātās realitātes iespēju izmantošana (video izvietošana un piedāvājums skatīties, izmantojot īpašas bezmaksas aplikācijas), gastronomiskā tūrisma piedāvājuma popularizēšana (2018.gads ir gastronomiskā tūrisma gads Latvijā), Tukuma rožu maršruta izveidošana un popularizēšana. Plānotais atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai un pasākumiem (29 200 euro, tai skaitā pašvaldības atbalsts uzņēmējiem konkursam “Radi Tukumā” – 20 000 euro).  Konkursam plānots finansējuma pieaugums 11 000 euro, ņemot vērā uzņēmēju lielo interesi par šo projektu. 2018. gadā ir plānots īstenot projektu “Tukumnieka karte”  ar pašvaldības finansējumu 10 000 euro, kas nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu efektīvu nodrošināšanu iedzīvotājiem (skolēnu ēdināšanas, transporta pakalpojumu uzskaiti u.c.). Turpināsies Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotais projekts bezdarbniekiem un skolēniem vasaras brīvlaikā. Plānotie pašvaldības līdzekļi 42 030 euro. Pašvaldības ceļu, ielu infrastruktūras sakārtošanai plānots 4 676 013 euro (pieaugums pret 2017. gadu 3 794 221 euro). Lielākie darbi Tukuma pilsētā ar ES fondu finansējumu ir Stacijas un Slocenes ielu rekonstrukcija. Ar pašvaldības līdzfinansējumu 500 000 euro aizņēmumam ir plānots uzsākt Kurzemes ielas rekonstrukcijas 1.kārtu un uzsākt pilsētas grantēto ielu asfaltēšanu mikrorajonos 100 000 euro.  Novada pagastos turpinās izbūvēt grantētās ielas ar ES projektu finansējumu 1 119 117 euro  un 100 00 euro no budžeta tiks novirzīts grantēto ceļu sakārtošanai.

 5. Vides aizsardzība. Plānotie līdzekļi 467 453 euro. Finansējums paredzēts – ielu, laukumu, parku un citu teritoriju tīrīšanai, atkritumu savākšanai (361 971 euro), notekūdeņu apsaimniekošanai Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldē (105 482 euro).

 6. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti līdzekļi 2 753 644 euro. Šīs sadaļas izdevumi ir dzīvojamo un nedzīvojamo ēku apsaimniekošana un uzturēšana, apgaismošanas izdevumi, teritorijas uzturēšanas izdevumi 21 euro uz 1 iedzīvotāju (stādījumi, ziedi, pilsētas un pagastu dekorēšana, kāpņu, soliņu remonti utt.), kapu apsaimniekošana (1200 euro/ha pagastos -2000 euro/ha pilsētā) un dzīvnieku patversmes pakalpojumu pirkšana (39 146 euro). Turpināsies ielu apgaismojuma izbūve pilsētā un pagastos. Tukuma pilsētā mikrorajonā Ozoliņi plānots iekārtot bērnu rotaļu laukumu. Plānots palielināt finansējumu iedzīvotājiem vēsturiskā dzīvojamā fonda ēku fasāžu sakārtošanai. Turpināsies A.Z.Meierovica pieminekļa izbūves darbs Tukumā, plānotais finansējums 217 860 euro. Pilsētā plānoti jaunu gaismas objektu ierīkošana.

 7. Veselības aprūpes atbalstam ieplānoti 221 188 euro. Izdevumi plānoti pagastu feldšerpunktu uzturēšanai (33 444 euro) un plānoti pasākumi veselības veicināšanai pašvaldībā ar projekta līdzekļiem (187 744 euro). Projekta ietvaros tiks īstenoti dažādi veselību veicinoši un profilaktiski pasākumi: semināri un izglītojoši pasākumi par veselības tēmām skolēniem un Tukuma novada iedzīvotājiem (atkarību profilakse, veselīgs uzturs, seksuālās un reproduktīvā veselības veicināšana u.c.); krāsu terapijas nodarbības; nometnes (garīgās veselības; veselīga uztura, personām ar invaliditāti un personām no trūcīgām ģimenēm nometnes); sporta veselības veicināšanas dienas bērnudārzos un pagastu iedzīvotājiem; sporta un veselības svētki; mobilitātes nedēļa; nūjošanas, peldēšanas un orientēšanās nodarbības; ratiņdejas; pasākumi jaunām un topošām māmiņām.

 8. Atpūta, kultūra un atbalsts biedrībām un nodibinājumiem. Plānoti līdzekļi 3 803 356 euro. Atbalsts sporta pasākumiem, sporta klubiem un sporta iestāžu uzturēšanai, finansējums skolēniem slidot apmācībai plānots 502 214 euro. Kultūras iestāžu, muzeju, bibliotēku pasākumu un uzturēšanas izdevumiem plānots 3 176 440 euro, tai skaitā Rožu svētkiem 110 458 euro, Latvijas simtgades programmai 59 770 euro, Dziesmu un deju svētkiem 151 475  euro. Novada amatiermākslas kolektīvu atbalstam plānots 7 euro katram kolektīva dalībniekam.  Atbalsts novada biedrību darbības nodrošināšanai un projektu līdzfinansēšanai plānots 115 231 euro (neskaitot atlaides par telpu nomu un komunālajiem pakalpojumiem)

 9. Izglītība. Finansējums izglītībai ir 20 841 134 (tai skaitā maksas pakalpojumi – 310 232 euro, valsts mērķdotācijas – 7 859 567 euro).  2018. gadā ir plānots pašvaldības līdzfinansējums skolēnu ēdināšanai skolās - 0,61 euro dienā vienam izglītojamajam un pirmsskolas izglītības iestādēs - 0,97 euro dienā vienam audzēknim, daudzbērnu ģimenēm, ar celiakiju slimajiem un bērniem ar invaliditāti ir 80% atlaide ēdināšanai, līdzfinansējums skolēnu ceļa izdevumu segšanai, lai apmeklētu izglītības iestādes. Tiek saglabāts atbalsts privātajai pirmsskolas izglītības iestādei „Ķipars” (uz 01.01.2018. iestādi apmeklēja 72 izglītojamie no Tukuma novada), 50% apmērā no pirmsskolas izglītības iestāžu vidējiem uzturēšanas izdevumiem finansiāls atbalsts ir biedrībai “Tukuma Tautskola” (uz 01.01.2018. apmeklēja 20 pirmsskolas vecuma izglītojamie) un auklīšu pakalpojumu izdevumu līdzfinansējuma segšanai (197,87 euro). 2017.gada nogalē izglītības pārvaldē  izveidots  Izglītības atbalsta centrs novada pedagogiem, vecākiem un skolēniem, finansiāli tiek atbalstītas  Profesiju dienas (februārī), Karjeras nedēļas (oktobrī) pasākumi, kā arī pedagogu Metodisko dienu pasākumi (skolēnu pavasara un rudens brīvlaikos). 2018.gadā ir saglabāts balvu fonds izglītojamajiem un viņu pedagogiem par augstiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un skatēs, stipendijas sekmīgākajiem novada augstskolu 1.kursu studentiem, kā arī finansējums novadu labāko pedagogu apbalvošanai profesijas svētkos - Skolotāju dienā. Finansējuma pieaugums 2018.gadā ir saistīts ar minimālās darba algas pieaugumu 430,00 euro apmērā, ar papildus vienas stundas apmaksu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem uz 1 pirmsskolas grupu, kā arī ar PII Taurenītis uzturēšanas izdevumu finansēšanu 100% apmērā. Izglītības iestādēm uz katru audzēkni tiek plānoti līdzekļi mācību materiālu iegādei – 15 euro un transporta pakalpojumiem mācību procesa nodrošināšanai – 15 euro. Ir paredzēts līdzfinansējums bērnu vasaras nometnēm un sešu izglītības iestāžu jubileju pasākumiem. 2018. gadā ir plānots pabeigt būvēt stadionu un sporta zāli pie Tukuma 3.pamatskolas par aizņēmuma un valsts budžeta dotāciju un veikt rekonstrukciju Tukuma 2.vidusskolā par aizņēmuma un projekta līdzekļiem, kā arī tiek plānota renovācija Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”.

 10. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. Plānotie līdzekļi 2018.gadā ir 3 191 257 euro, kas plānoti saskaņā ar  p/a “Tukuma novada sociālais dienests”  gada darbības plānā iekļautiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības pasākumiem. Tā kā būtiski palielinās sociālajai palīdzībai plānotās summas - uz 01.01.2018. plānotās summas iekļautas daļēji. Lai pakalpojums tiktu nodrošināts augstā kvalitātē – 2018.gadā turpinās sociālā darba ietvaros grupu darbi, radošās darbnīcas, nometnes, integrācijai sabiedrībā dažādu pasākumu apmeklējumi. No 2018.gada plānots ieviest atbalsta sistēmu jaunajām ģimenēm ar maziem bērniem “Sargeņģelis”.

No 01.01.2018. gada vairākiem pabalstu veidiem ir veiktas izmaiņas, gan no valsts atbalsta ar MK noteikumiem, gan ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem:

 • GMI (garantētais minimālais ienākuma līmenis) no 49,80 euro uz 53,00 euro (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem);

 • Maznodrošinātais personas statuss ģimenēm no 228,00 euro līdz 258,00 euro (saskaņā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem, pieaugums valsts noteiktai minimālai algai);

 • Maznodrošinātais personas status (atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem, personām ar I, II, grupas invaliditāti, bāreņiem) no 266,00 euro līdz 301,00 euro (saskaņā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem, pieaugums valsts noteiktai minimālai algai);

 • Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam 280 euro visām audžuģimenēm, kuras aprūpē Tukuma novada bērnu (saskaņā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem); līdz šim citās pašvaldībās deklarētām audžu ģimenēm - 175 euro.

 • Jauns atbalsta veids pašvaldībā - atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu no 0,00 uz 25,00 euro (saskaņā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem);

 • Vienreizējs pabalsts bārenim patstāvīgas dzīves uzsākšanai no 130,00 uz 280,00 euro I gr. inv.; 260,00 euro II gr. inv.; 215,00 euro III gr .inv. (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošiem noteikumiem);

 • Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim no 100,00 uz 140,00 euro I gr. inv.; 130,00 euro II gr. inv.; 110,00 euro III gr. inv (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošiem noteikumiem);

 • Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam tiek aprēķināts izmantojot noteiktu aprēķinu, līdz šim esošā konstantā pabalsta 45.00 euro mēnesī vietā (saskaņā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem)

 • Jaundzimušā bērna aprūpei no 200,00 euro uz 225,00 euro (saskaņā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem);

 • Pabalsts aizgādnim tiek aprēķināts par katru aizgādībā nodotu personu (saskaņā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem).

 • Jauns pabalsta veids ir plānots Ortodontijas pakalpojumu līdzfinansēšanai – 10 000 euro Ģimenes atbalsta programmā.

Nodrošinot sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” kvalitatīvu sniegšanu 2018. gadā plānots slēgt līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu, notiek tirgus izpēte,  plānots iespējamais pakalpojuma izmaksu pieaugums no 120 euro mēnesī uz 133 euro mēnesī,  plānots jauns sociālā pakalpojuma veids drošības pogas ieviešana “Meža iela 4-43”. Būtiski palielina budžeta plānu izmaksas pašvaldības pirktajiem pakalpojumiem – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pansionātā “Rauda” no 510,00 euro uz 630,00 euro, Irlavas SK slimnīcā no 15,50 euro dienā uz 17,00 euro dienā, Latvijas SOS Valmierā no 570 euro uz 630 euro.

Speciālais budžets

Tukuma novada pašvaldības speciālo budžetu veido Dabas resursu nodoklis un Autoceļa fonda ieņēmumi. Kopējie ieņēmumi ir 862 150 euro, izdevumi 938 006 euro, atlikums uz 01.01.2018. ir  75 856 euro. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi novadā tiek plānoti centralizēti. Dabas resursa nodokļa ieņēmumi tiek plānoti lietus ūdeņu savākšanai, attīrīšanai, strūklaku apkalpošanai, atkritumu savākšanai, ūdens paraugu analīžu veikšanai, latvāņu pļaušanai un citiem izdevumiem, kas saistīti ar vides aizsardzību novadā. Plānotais autoceļa fonda ieņēmumu (762 150 euro) un atlikuma (73 406 euro) sadalījums novadā parādīts attēlā.