Nodrošināti energoefektivitātes pasākumi un renovētas pirmsskolas iestādes „Vālodzīte” un „Pasaciņa”.
Izveidotas divas papildus grupas Pūres pirmsskolas izglītības iestādē „Zemenīte”.
Plānveidīgi tiks turpināta pārējo novada pirmsskolas izglītības iestāžu materiālās bāzes pilnveidošana un attīstība.
Nodrošināts pašvaldības līdzmaksājums bērnu vecākiem privātajos bērnudārzos un aukles pakalpojumiem.
Pirmsskolas pedagogu amatalgas pielīdzināšana vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu amatalgai (par vienādu slodzi).