2015. gads

Gada sākumā tika pabeigti Durbes pils saimniecības ēkas rekonstrukcijas darbi. Saimniecības ēka tika pārbūvēta par katlu māju, nodrošinot visa kompleksa apsildī­šanu.Bez apkures sistēmas izbūves Durbes pils komplekss ir ticis pie vēl vienas ēkas ar greznu dakstiņu jumtu, kā arī sakārtotām pagraba telpām. Ar Klimata pārmaiņu finanšu instru­menta atbalstu veikti Džūkstes bērnudārza siltināšanas darbi. Projekta laikā bērnudār­za ēka ir ieguvusi jaunu, pievilcīgu veidolu. Veikta logu un ārdurvju nomaiņa, ārsienu un cokola siltināšanas darbi, kā arī jumta remonts, lai samazinātu siltuma zudumus ēkā.
Lai dažādotu brīvā laika aktivitātes un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, Slam­pes pagastā iegādāts un uzstādīts ielu vin­grošanas aprīkojums, savukārt Irlavas un Sēmes pagastos iegādāts brīvdabas sporta aprīkojums. Tāpat Irlavas sporta namā uz­stādīts jauns augstas kvalitātes grīdas se­gums, kurš piemērots dažādu sporta spēļu norisei. Iegādāts aprīkojums – krēsli Pūres pamatskolas pasākumu zālei. Vasarā tika pabeigta publisko interneta pieejas punktu attīstības projekta īstenoša­na, 18 vietās Tukuma novadā ierīkojot pub­liski pieejamas un bezmaksas WI-FI zonas, no kurām 13 vietās interneta pieejas punkti ir aprīkoti ar datortehniku un daudzfunk­cionālu iekārtu.

Īstenot vērienīgs projekts – „Tradicio­nālās lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Pastariņa muze­jā”, kā rezultātā restaurēta 1894. gadā celtā koka klēts un rekonstruēta 1896. gadā bū­vētā māla kleķa kūts. Veikta arī teritorijas labiekārtošana, ietverot akas tīrīšanu un ceļa uz ūdens ņemšanas vietu izbūvi. Pro­jekta laikā ir būtiski papildināta arī muzeja ekspozīcija. Pārvērtības piedzīvojusi Zemgales vi­dusskolas aktu zāle, kura ir rekonstruēta par Tukuma novada pašvaldības budžeta līdzekļiem un nu tā kļuvusi par vienu no skaistākajām un akustiski skanīgākajām zālēm Tukuma novadā. Telpa pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izbūvēta plašāka skatuve un akustiskie griesti, bet galvenais – lielāka uzmanība pievērsta dro­šībai. Ar pašvaldības un Labklājības ministri­jas finansējumu izveidots sociālā pakalpo­juma centra „Mežrozītes” grupu dzīvoklis Irlavā, kas paredzēts personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuri atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha­bilitācijas institūcijām. Uz jaunām, skaistām telpām rudenī pārcēlās arī Invalīdu dienas centrs „Saime” un bērnu dienas centrs „Saimīte”, kuriem tika pielāgotas telpas pašvaldības dzīvoja­majā mājā Dārzniecības ielā 2A. Papildus tika uzbūvēts rotaļlaukums, kurā iekārtas ir pielāgotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 2015.gadā pabeigts ūdenssaimniecī­bas attīstības projekts Džūkstē, paplašinot ūdensapgādes pakalpojuma pieejamību – nodrošinot iedzīvotājiem dzeramā ūdens piegādi un notekūnotekūdeņu savākšanu un kva­litatīvu attīrīšanu. Rekonstruēti siltumtīkli Džūkstes pa­gastā, paaugstinot siltumenerģijas ražoša­nas efektivitāti un samazinot siltumenerģi­jas zudumus pārvades un sadales sistēmās. Uzlabojot pilsētas vidi un padarot to pieejamāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem, sakārtoti vairāki pilsētas ielu posmi, ietves, pasažieru iekāpšanas platfor­mas un autobusu pieturvietas autoostā.
Ar četru novadu (Tukuma, Engures, Kandavas, Jaunpils) kopējo ieguldījumu Tukuma slimnīcā tika iegādāts jauns 16joslu firmas „Siemens” datortomogrāfs un sakārtotas medicīnas kabinetu telpas.
Aizvadītajā gadā pašvaldība strādājusi pie dažādu attīstības plānošanas dokumen­tu izstrādes. Gada sākumā tika apstiprināta Tukuma novada Pārtikas stratēģija 2015.- 2020.gadam. Šī stratēģija ir pirmais šāda veida pašvaldību attīstības plānošanas do­kuments Latvijā. Tukuma novada pārtikas stratēģijas mērķis ir palīdzēt veidot ilgtspē­jīgāku pārtikas sistēmu novadā, kur galve­nie priekšnoteikumi ir vietējās ekonomikas attīstība, iedzīvotāju veselības un vides kva­litātes veicināšana. Ir izstrādāta Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam – Tukuma novada pašvaldības vidēja termiņa attīstī­bas plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz pilsētas stratēģisko mērķu sasniegšanu. Tāpat tika strādāts pie Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2033. grozīju­mu izstrādes.
Lielākie pasākumi un notikumi
2015. gads bija arī dažādiem pasāku­miem piesātināts. VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku Novadu dienas ie­tvaros vairāki svētku pasākumi norisinājās arī Tukuma pilsētā un novada pagastos, ieskaņu koncertā pulcējot ap 900 koristiem un 500 dejotājiem. Savukārt XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā Tukuma novadu pārstāvēja 25 kolek­tīvi. Jūlijā tika atzīmēta Tukuma pilsētas svētku 20.gadadiena. Svētkus caurvija mo­tīvs – Tukuma Smukuma meklēšana, atro­dot to mākslā, dzejā, modē un mūzikā, vec­pilsētas ielās un to klusumā, sendienu tirgū un skaļās rotaļās.
Septembrī Tukumā norisinājās pirmie Sporta un Veselības svētki, kuros ikviens tika aicināts piedalīties un aktīvi līdzdarbo­ties. Svētki guva lielu atsaucību dalībnieku vidū un pulcēja ap 2000 apmeklētāju. Tas apliecināja to, ka cilvēkiem šādi pa­sākumi ir ļoti nepieciešami un tie lieliski saliedē iedzīvotājus.
Novērtējot tos iedzīvotājus, kuri ar savu darbu veicinājuši novada attīstību un at­pazīstamību, pasniegti Tukuma novada Domes Pateicības raksti, Atzinības raksti, apbalvojums „Tukuma novada Goda pil­sonis”. Tāpat apbalvoti novada sportisti, nevalstiskās organizācijas, skolēni un pe­dagogi. Pērn tika iedibināta arī jauna tra­dīcija – norisinājās pirmā Tukuma novada Uzņēmēju diena, kurā notika informatīvie semināri, tikšanās, uzņēmēju apbalvošana dažādās nominācijās un neformālu sarunu vecināšana labvēlīga uzņēmējdarbības kli­mata veidošanai pašvaldībā. Diemžēl 2015.gadā Tukuma novada pašvaldība piedzīvoja arī ne tik labus brī­žus. Liela nelaime bija piedzīvotā situācija Tukuma pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „Tīle” un Šlokenbekas Dzirnavu ezerā. Tomēr kopīgiem spēkiem tā tika no­vērsta un attīrīšanas iekārtās joprojām tiek veikti dažādi uzlabošanas darbi, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos.