Pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā – četros gados rindā par 200 personām mazāk.

Novada pastāvēšanas un attīstības pamats ir tā iedzīvotāji. Lai viņi varētu pilnvērtīgi dzīvot un strādāt, dodot pienesumu pašvaldības nākotnei, viens no primārajiem nosacījumiem ir pajumte – māja vai dzīvoklis. Šis jautājums sevišķi aktuāls kļuvis pēdējos gados, netieši un neoficiāli tas tiek saistīts ar pašvaldības finansiālajām iespējām, jo katrs deklarētais iedzīvotājs nozīmē pašvaldībai piesaistītas finanses, proti, iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas ir būtiskākais naudas avots ikvienam novadam vai pilsētai.

Atbalsts iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā Tukuma novadā tiek sniegts vairākos veidos, piemēram, atbilstoši saistošajos noteikumos paredzētajiem kritērijiem piešķirot dzīvokli vai dzīvokļa pabalstu, lai samaksātu par īri un komunālajiem pakalpojumiem. Patlaban spēkā esoši ir noteikumi, kas Domē apstiprināti 2016. gadā.
Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldības dzīvokli piešķir bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem; maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm vai ģimenēm, kas audzina bērnu invalīdu; vientuļiem pensionāriem un invalīdiem; maznodrošinātām personām, kas atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas un kam nav iespējams atgriezties iepriekšējā dzīvesvietā; denacionalizēto māju iemītniekiem, kas tur dzīvojuši pirms tam, kad īpašumu atguva likumīgais īpašnieks, u.c. Noteikumi paredz, ka vispārējā kārtībā dzīvokli piešķir speciālistiem, kas strādā pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, kā arī veselības, izglītības, metālapstrādes, kokapstrādes un tekstilrūpniecības nozaru speciālistiem, kas strādā Tukuma novadā. Jāpiebilst, ka minētās nozares Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2033. gadam ir noteiktas kā prioritāras (stratēģija apstiprināta 2014. gadā).

Tukuma novada pašvaldības īpašumā ir 847 dzīvokļi, tostarp 117 sociālie dzīvokļi un 45 dzīvokļi 2012. gadā iegādātajā un 2013. gada augustā ekspluatācijā nodotajā mājā Dārzniecības ielā 2A. Papildus no SIA „Tukuma nami” tiek īrēti 42 sociālie dzīvokļi Aviācijas ielā 3.
Dārzniecības ielā 2A ir izīrēti 5 vienistabas, 35 divistabu, 5 trīsistabu dzīvokļi. Tie piešķirti:
* personām, kuras reģistrētas pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai, – 7 dzīvokļi (tādējādi samazinājās rinda),
* valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem, kuri nepieciešami valsts un pašvaldību funkciju pildīšanai, – 20 dzīvokļi,
* personām, kuras strādā komercsabiedrībā Tukuma novada teritorijā un kurām ir pašvaldībai nepieciešamās specifiskās zināšanas vai izglītība kādā noteiktā specialitātē, – 11 dzīvokļi,
* personām, kuras izteikušas vēlmi līdz tam īrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu apmainīt, uzlabojot savus sadzīves apstākļus, – 4 dzīvokļi (atbrīvojās pašvaldības dzīvokļi ar mazāku labiekārtotības pakāpi, un tos varēja izīrēt citiem cilvēkiem),
* 2 dzīvokļi tiek izmantoti kā Tukuma Raiņa ģimnāzijas un Tukuma Sporta skolas dienesta dzīvokļi, 1 atvēlēts Multifunkcionālajam Jaunatnes iniciatīvu centram, lai izmitinātu viesus, kas ierodas starptautisko projektu realizēšanas gaitā (piemēram, starptautiskie brīvprātīgo darba projekti).

2013. gadā rindā uz dzīvokli bija reģistrētas 344 personas, savukārt 2016. gadā 125 personas, tostarp 52 bāreņi, 24 speciālisti, 6 daudzbērnu ģimenes, 8 denacionalizēto māju īrnieki, 5 no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas, 2 personas, kas no līdzšinējās dzīvesvietas izliktas ar tiesas spriedumu un kam jāierāda cita apdzīvojamā platība, 28 personas, kam nepieciešams sociālais dzīvoklis.
Protams, prioritāte mums vienmēr ir bijusi un būs novada iedzīvotāji. Diemžēl realitāte ir tāda, ka visas pašvaldības patlaban cenšas vairot pilsētas vai novada teritorijā deklarēto personu skaitu, jo katra jauna deklarēta persona pienes daļu no samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Piesaistot uzņēmumiem un iestādēm speciālistus un viņu ģimenes no citiem novadiem, tiek sekmēta arī Tukuma pilsētas un novada ekonomiskā aktivitāte, jo šie cilvēki izmanto vietējos pakalpojumus, iepērkas vietējos veikalos, viņu bērni apmeklē Tukuma novada izglītības iestādes. Piemēram, 2017. gadā katrs no jauna deklarētais piesaistīs Tukumam 381 eiro gadā uz vienu cilvēku (2016. gadā tie bija 358 eiro; līdz tam bija spēkā cits normatīvais regulējums un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu cilvēku nav salīdzināmi). Arī turpmākajos gados prognozējama tendence iedzīvotāju ienākuma nodoklim uz vienu cilvēku pieaugt.

Lai izskatītu iespējas palielināt pašvaldības īpašumā esošo vai īrēto dzīvokļu skaitu, 2015. gadā Domē tika izveidota Mājokļu attīstības darba grupa. Sākotnējās cerības gan nepiepildījās, nebija neviena piedāvājuma, ko reāli varētu izskatīt, kas neapdraudētu pašvaldības budžetu visnotaļ riskantā veidā un nekropļotu nekustamā īpašuma tirgu. Grupa darbu turpinās. Mūsu ieskatā ir iespējami vismaz trīs varianti: 1) pašvaldība būvē daudzdzīvokļu māju, kur ierāda dzīvokļus atbilstoši saistošajos noteikumos paredzētajiem kritērijiem, 2) dzīvokļus iedzīvotājiem piedāvā uzņēmēji, bet pašvaldība izstrādā atbalsta sistēmu (piemēram, pabalsti īres un komunālo maksājumu segšanai), 3) pašvaldība iegādājas atsevišķus dzīvokļus (pašreizējās cenas – 8 000 līdz 16 000 eiro). Realizējot otro punktu (uzņēmējs uzbūvē dzīvokli, cilvēks to izvēlas īrēt un noslēdz īres līgumu, pašvaldība izskata iespēju atbalstīt šo cilvēku), tiek sakārtots īres tirgus novadā, tostarp izskausta nelegālā īre (privāts dzīvoklis tiek izīrēts bez līguma).

Ja situācija novadā uzlabosies un pašvaldībai būs iespējams būvēt, pirkt vai īrēt dzīvokļus, centīsimies paplašināt to iedzīvotāju loku, ko varam nodrošināt ar pašvaldības dzīvokli. Mūsu ieskatā tās būtu arī jaunās ģimenes ar diviem bērniem.