Kurzemes iela

Partija «Tukuma pilsētai un novadam» kā vadošais politiskais spēks uzņemas pilnu atbildību gan par pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanu un attīstību, gan jebkuru citu ar Tukuma novadu saistītu jautājumu. Kurzemes iela ir būtiska artērija Tukuma pilsētā, ik dienas to lieto tūkstošiem novada iedzīvotāju un viesu. Šīs ielas rekonstrukcija jau kopš 2015. gada ir mūsu prioritāšu sarakstā, tādēļ saprotams ir jautājums par to, kāpēc šie darbi kavējas un kavējas.

Katrai darbībai, kas tiek plānota vai realizēta, ir noteikta kārtība, turklāt īsts saimnieks vienmēr cenšas darbus plānot secīgi. Kopš 2005. gada bija zināms, ka pilsētā tiks realizēts vērienīgs ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts, kura pamatmērķis bija ūdensvadu un kanalizācijas izbūve Tukuma pilsētā vairāk nekā 120 km garumā. Projekta finanšu avots bija ES struktūrfondu līdzekļi, valsts finansējums, pašvaldības līdzfinansējums un SIA «Tukuma ūdens» aizņēmums – kopsummā vairāk nekā 16 miljoni eiro.

Minēto komunikāciju izbūve tika paredzēta brauktuves sadaļā (konkrēti Kurzemes ielā), tādēļ nebija lietderīgi ielu rekonstruēt pirms vērienīgajiem darbiem, taču projekta ietvaros pašas ielas rekonstrukciju varēja plānot tikai kā neattiecināmās izmaksas. Par plānoto finansējumu varēja atjaunot rakšanas vietas iepriekšējā stāvoklī. 2012. gadā Kurzemes ielas stāvoklis vēl nebija tāds kā pašlaik, tādēļ tika pieņemts lēmums nevis rekonstruēt to, bet sakārtot mikrorajonu ielas pēc ūdenssaimniecības projekta realizācijas – būtiski uzlabojot gan grants segumu, gan asfaltējot vairāk nekā 

8 kilometrus grantēto ielu.

Kurzemes ielas rekonstrukcija tika plānota no ES programmas tranzīta un maģistrālo ielu atjaunošanai, kā tas ir izdarīts Jelgavas, Stacijas un Zemītes ielās. Diemžēl valstiskā līmenī, plānojot jaunā ES struktūrfondu apguves perioda programmas, 21 pašvaldība, kas ir reģionu attīstības centri un tajā skaitā arī Tukums, ir “aizmirsta”, gaidāmos līdzekļus atvēlot tikai deviņām lielajām pilsētām. Izmaiņas jeb pārdale ES fondos iespējama ne ātrāk par 2019. gadu.

Jau 2015. gada beigās mēs esam uzsākuši Kurzemes ielas tehniskā projekta izstrādi. Pašlaik tas ir gandrīz pabeigts, un ielas rekonstrukcijas provizoriskās izmaksas tiek lēstas 3 līdz 5 miljonu eiro apmērā, tāpēc projekts ir izstrādāts tā, lai to varētu realizēt vairākās kārtās. Svarīgākais ir izbūvēt lietus ūdens novadīšanas sistēmu, kādas līdz šim Kurzemes ielā nav bijis. Vienlaikus ir nepieciešama maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no Siltuma ielas līdz «Narvesen» kioskam. 2017. gadā pēc ziemas sezonas, kad būs attiecīgi laika apstākļi un atvērsies karstā asfalta ražotne, Kurzemes un citās pilsētas ielās tiks remontētas bedrītes un sakārtots segums lielākos posmos.

Vēl pirms konkrētās rekonstrukcijas ir veicami darbi, kas tieši saistīti ar to. Nepieciešams sakārtot ielas, pa kurām Kurzemes ielu apbraukt rekonstrukcijas laikā. Viena no tām ir Talsu iela, kurā šogad ir plānots atjaunot asfalta segumu, sakārtot ielu apgaismojumu un pārbūvēt drošu gājēju ietvi.

Tātad reāli lielāki darbi Kurzemes ielas nosacīti vienkāršākajos posmos varētu sākties ne ātrāk par 2018. gada vasaru, finansējumu paredzot no pašvaldības budžeta un autoceļu fonda līdzekļiem. Pēc Kurzemes ielas tehniskā projekta izstrādes tiks iesniegts pieprasījums tranzīta ielu atjaunošanas programmā Satiksmes ministrijā, taču minētās programmas finansējums ir tikai 3 miljoni eiro uz visu valsti. Mēs turpinām meklēt iespējas naudas piesaistīšanai, lai darbi nebūtu jāfinansē tikai no pašvaldības budžeta, un esam apņēmušies, ka nākamo četru gadu laikā Kurzemes iela tiks rekonstruēta – tas ir viens no prioritārajiem partijas «Tukuma pilsētai un novadam» rīcības programmas uzdevumiem arī nākamajam darbības periodam pašvaldībā.