Partijas „Tukuma pilsētai un novadam” deputātu kandidātu priekšvēlēšanu programma ir pēctecīgs turpinājums divpadsmit gados paveiktajam Tukuma pilsētā un novada pagastos. Mūsu prioritātes arī turpmāk būs uzņēmējdarbības attīstība, izglītība un vides kvalitātes pilnveidošana, kuru realizācija arī turpmāk tiks balstīta uz tādiem partijas biedru un ievēlēto deputātu darba principiem kā godprātība, atbildība, zināšanas un profesionalitāte. Mūsu rīcības plāns nākamajiem četriem gadiem ir balstīts uz pašvaldības Attīstības programmu:

Ģimene, bērni, jaunieši.

Arī turpmāk Tukuma novads ir pašvaldība, kurā cilvēks – neatkarīgi no tā, vai dzīvo pilsētā vai kādā no pagastiem – var realizēt savas intereses, zināšanas un spējas. Turpināsim stiprināt ģimenes lomu kā saliedētas sabiedrības un valsts pamatu. Konsekventi izpildīsim un turpināsim pilnveidot Domes pieņemto programmu „Par pašvaldības atbalstu Tukuma novada ģimenēm ar bērniem”. Turpināsim atbalstīt jauniešu iniciatīvas, veicināsim jauniešu nodarbinātību, iesaisti brīvprātīgajā darbā, veicināsim starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība.

Turpināsim attīstīt uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru, sniedzot uzņēmējiem informatīvu atbalstu, nodrošinot pastāvīgu dialogu, saprotamus, ērtus un efektīvus administratīvos pakalpojumus. Mērķtiecīgi virzīsim Tukuma novadu kā labvēlīgu vietu uzņēmējdarbības attīstībai, veicinot industriālo teritoriju un lauksaimniecības infrastruktūras izaugsmi.

Mūsdienīga izglītība – no pirmsskolas līdz mūžizglītībai.

Turpināsim attīstīt pieejamu, daudzveidīgu, iekļaujošu un kvalitatīvu novada izglītības sistēmu. Nodrošināsim vietas izglītības iestādēs visiem novada pirmsskolas vecuma bērniem. Plānveidīgi turpināsim uzlabot izglītības iestāžu mācību vidi un pilnveidot materiāli-tehnisko nodrošinājumu.

Saistoša kultūrvide, aktīva kultūras un sporta dzīve.

Arī turpmāk sekmēsim novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrības izglītošanai un atpūtai, rūpēsimies par nemateriālā kultūras mantojuma uzturēšanu un pilnveidošanu. Turpināsim iedzīvotāju iesaisti dažādās sportiskās aktivitātēs, popularizēsim un sekmēsim veselīgu dzīvesveidu kā novada atpazīstamības simbolu. Turpināsim paplašināt un pilnveidot sporta infrastruktūru.

Infrastruktūras un mājokļu piedāvājuma attīstība.

Plānveidīgi turpināsim uzlabot ielu, ceļu, laukumu, gājēju, velo infrastruktūras kvalitāti un satiksmes drošību novadā. Turpināsim paplašināt ūdenssaimniecības infrastruktūru un jaudu, pilnveidot pakalpojumu kvalitāti un veicināt pieslēgumus centralizētajiem tīkliem. Turpināsim atbalstīt modernas un efektīvas siltumapgādes attīstību. Turpināsim esošā dzīvojamā fonda uzlabošanu un iekšpagalmu labiekārtošanu, paplašināsim pašvaldības dzīvojamo fondu, aktivizēsim un atbalstīsim jaunu mājokļu būvniecību.

Sociālie pakalpojumi un palīdzība.

Turpināsim modernizēt sociālo pakalpojumu infrastruktūru un aprīkojumu, uzlabojot vides pieejamību cilvēkiem ar dažādām vajadzībām. Izstrādāsim un īstenosim Irlavas bērnunama audzēkņu iekļaušanas programmu.

Pievilcīga, tīra, veselīga un droša apkārtēja vide.

Turpināsim labiekārtot sabiedriskās teritorijas, paaugstinot to pievilcību, attīstot videi draudzīgus sadzīves un saimnieciskās darbības pakalpojumus. Turpināsim pilnveidot pašvaldības policijas drošības un kārtības preventīvo darbību, nodrošinot infrastruktūras attīstību. Veselības aprūpes institūcijās veicināsim kvalitatīvu un profesionālu neatliekamās palīdzības pakalpojumu attīstību.

Kopienu aktivitātes sekmēšana.

Turpināsim atbalstīt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju iniciatīvas un lauku partnerību darbību. Atjaunosim Tukuma pilsētas mikrorajonu konsultatīvās padomes.

Efektīva pārvalde un finanšu stabilitāte.

Turpināsim attīstīt iedzīvotājiem ērtu un pieejamu pārvaldes infrastruktūru, pilnveidosim un paplašināsim e-pārvaldes izmantošanu. Arī turpmāk Domes sēdes būs vērojamas tiešraidē. Pilnvērtīgai komunikācijai ar iedzīvotājiem ieviesīsim pašvaldības vadības ikmēneša videokonferences. Arī turpmākajos četros gados pašvaldības budžets tiks veidots sabalansēts, sociāli atbildīgs, vērsts uz novada attīstību un izaugsmi.Tikai stipra un vienota komanda spēj veidot mājas, kurās patīkami dzīvot visiem. Mūsu pieredze, atbildība, zināšanas un iepriekšējos gados paveiktais dod pārliecību, ka arī turpmāk spēsim rūpēties par novada izaugsmi un attīstību!Pilna partijas programma un rīcības plāns www.tpn.lv