Četru gadu laikā apkures tarifs Tukumā samazināts divas reizes. Viena no būtiskām daļām izdevumos katrai ģimenei, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājā, ir komunālie pakalpojumi, tostarp apkure. Novadā to nodrošina gan pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Tukuma siltums” un SIA „Komunālserviss TILDe”, gan citi komersanti. Novada Domes uzdevums ir atbalstīt tos iedzīvotājus, kas objektīvi nespēj samaksāt par pakalpojumiem (sociālajos dzīvokļos maksa ir samazināta par 30%, starpība tiek segta no budžeta; 761 iedzīvotājs 2016. gadā ir saņēmis dzīvokļa pabalstu 181 108 eiro apmērā), savukārt kapitālsabiedrību uzdevums ir maksimāli efektivizēt darbību, tostarp samazinot tarifu, bet nepieļaujot zaudējumus.

Kā redzam grafikā (skat. 6.lpp.), SIA „Tukuma siltums” nodrošinātās apkures tarifs kopš 2013. gada ir samazināts divas reizes. Pašvaldības siltumenerģijas ražošanas uzņēmums vairākus gadus pēc kārtas strādā ar peļņu, spēj investēt siltumsaimniecības efektivitātes paaugstināšanā un samazina tarifus – tie ir galvenie argumenti, kas norāda, ka izvēlētais attīstības virziens ir pareizs un turpināms.

2006. gadā Tukuma pašvaldība pieņēma lēmumu būvēt šķeldas katlu māju; iepriekš siltumu ražoja, izmantojot mazutu. Tolaik jau bijām iestājušies Eiropas Savienībā un mums kļuva obligātas tur spēkā esošās regulas, tostarp aizliegums izmantot mazutu siltumenerģijas ražošanā. Ja SIA „Tukuma siltums” nebūtu realizējis šos projektus un apkure tiktu nodrošināta ar mazutu, izmaksas par 1 MWh būtu vismaz trīs reizes augstākas nekā šķeldai. Tas nozīmē, ka apkures tarifs būtu vismaz divas reizes augstāks nekā pašlaik (skat. tabulu, kuras avots ir Ekonomikas ministrija).

Kopš 2013. gada pilsētā un no 2016. gada pagastos apkures nodrošināšanai tiek izmantota arī koģenerācijas staciju darbībā iegūtā siltumenerģija. Jānorāda, ka koģenerācija nevis gremdē, bet attīsta SIA „Tukuma siltums”. Dzīve ir pierādījusi, ka lēmums par siltumenerģijas iepirkumu ir pamatots un pareizs, jo ļauj samazināt izmaksas par vismaz 20%.
Kopējais patērētājiem Tukumā pārdotais siltumenerģijas apjoms 2016. gadā – 50 148 MWh, tostarp iepirktā siltumenerģija – 32 420 MWh, pašu saražotā – 17 727 MWh. SIA „Tukuma siltums” apgrozījums 2016. gadā bija 2 198 778 eiro, -ražošanas izmaksas – 1 969 607 eiro.


2013. gada februārī pašvaldības SIA «Tukuma siltums» sāka iepirkt siltumenerģiju no komersanta  SIA „Tukums DH”. 2016. gadā iepirktais siltumenerģijas daudzums ir 32 420,96 MWh jeb 64,65% no tā siltuma daudzuma, kas piegādāts patērētājiem. «Tukuma siltums» ir nepārtraukti strādājis, lai optimizētu izmaksas un paaugstinātu ražošanas procesa efektivitāti. Apgrozāmie līdzekļi ir  palielināti par 9,8%. 2016. gadā palielinājusies arī pašu kapitāla summa par 24 9171 eiro jeb 15,03%. Tas norāda uz to, ka uzņēmums strādā ar peļņu. 2016. gada novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegts jauns siltumenerģijas tarifa projekts Tukuma pilsētā, kas ir par 9,5% zemāks nekā iepriekšējais. Kopējais tarifa samazinājums pēdējos četros gados ir aptuveni 20%.