Tas, ko daži mēģina pasniegt kā kaut ko ārkārtēju, patiesībā ir līgumslēdzēju pušu tiesību un pienākumu realizācija dzīvē

Tukuma pilsētai un novadam, Otrdiena, 2019. gada 3. septembris

Avots: tukums.lv

Pēdējā laikā sociālajos tīklos ir izplatītas puspatiesības, kas skar Tukuma novada Domi, SIA “Tukuma ūdens” un AS “Tukuma piens”, proti, par divu uzņēmumu noslēgto ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu, kas cita starpā paredz arī nosacījumus par virsnormatīvo piesārņojumu.

Pašreiz spēkā esošo līgumu līgumslēdzēju puses parakstīja 2019. gada 1. martā, noteicot tā termiņu viens gads, kurš automātiski pagarinās vēl uz vienu gadu, ja viena no pusēm 1 mēnesi pirms līguma termiņa beigām rakstiski nebrīdina par līguma izbeigšanu. Tas paredz, ka no AS “Tukuma piena” pieņemamais notekūdeņu apjoms ir līdz 650 m³ dienā. Līgums paredz, ja AS “Tukuma piens” pārsniedz piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas rādītājus, SIA “Tukuma ūdens” par katru šādu gadījumu informē Domi un Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi. Ir noteikta piesārņojošo vielu pieļaujamā koncentrācija vienotajā kanalizācijas tīklā novadāmajos notekūdeņos (skat. tabulu, kur dati atspoguļoti salīdzinot 2004. un 2019. gada līgumus). Minētais atbilst Domes 2017. gada 13. oktobra saistošo noteikumu Nr. 10 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu Tukuma novada pašvaldībā” 29.2. punktam, kas noteic, ka atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija un maksa par piesārņošanu noteikta Pakalpojumu līgumā un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

SIA “Tukuma ūdens” kā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs vienpusēji var pārtraukt līgumu Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Attiecībā uz līgumsodu, to līgumā piemēro tikai tad, ja AS “Tukuma piens” kavē rēķina samaksu par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu, t.i., 0,1% par katru kavējuma dienu no kavētās maksājuma summas, bet ne vairāk par 10% no kavētās maksājuma summas.

Bez līgumsoda, līgums paredz arī kompensāciju gadījumos, ja SIA “Tukuma ūdens” konstatē, ka AS “Tukuma piens” ir pārsniedzis piesārņojošo vielu pieļaujamo koncentrāciju notekūdeņos, t.i., pārkāpjot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumus. Šajā gadījumā kompensāciju aprēķina pēc noteiktas formulas atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 57. punktam un šī formula ir iekļauta arī līgumā.

Kompensācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu  jau paredzēta kopš 2004. gada

Jāpiebilst, ka šāds līgums un nosacījumi, tostarp kompensācija par piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegšanu, nav nekas jauns. 2004. gada līguma termiņš bija 20 gadi, kurš paredzēja, ka no AS “Tukuma piena” pieņemamais notekūdeņu apjoms ir līdz 700 m³ dienā. Noteiktā maksa par notekūdeņu piesārņojuma papildattīrīšanu bija +10 sant./m³ klāt pie pamattarifa. Šī maksa katru mēnesi tika iekļauta kopējā rēķinā par faktisko SIA “Tukuma ūdens” pieņemto notekūdeņu apjomu. Līgums paredzēja, ka mēnesī šī maksa bija līdz 2 100 latiem (apmēram 2 700 eiro), summa mainījās atkarībā no pieņemto notekūdeņu apjoma.

2015. gada decembrī tika noslēgta papildu vienošanās (pie 2004. gada līguma), kur paredzēja maksu par notekūdeņu piesārņojuma papildattīrīšanu +25 centi/m³ klāt pie pamattarifa. Katru mēnesi šī maksa tika iekļauta kopējā rēķinā par faktisko SIA “Tukuma ūdens” pieņemto notekūdeņu apjomu. Vienošanās paredzēja, ka mēnesī šī maksa bija līdz 5 250 eiro, summa mainījās atkarībā no pieņemto notekūdeņu apjoma.

Ne tolaik, ne tagad šī kompensācija netiek traktēta kā sods. 2004. gada līgums paredzēja konkrētu soda sankciju, t.i., SIA “Tukuma ūdens” pārtrauc AS “Tukuma piens” notekūdeņu pieņemšanu, ja būtiski AS “Tukuma piens” pārsniegs notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas limitu. Gan no SIA “Tukuma ūdens”, gan no Domes AS “Tukuma piens” ir sūtītas vairākas brīdinājuma vēstules par līguma nosacījumu pārkāpumiem, taču bez sankcijas piemērošanas.

Summas, ko AS “Tukuma piens” samaksājis par notekūdeņu piesārņojuma papildattīrīšanu

No 2004. līdz 2019. gada 1. martam, kad tika parakstīts un stājās spēkā jaunais SIA “Tukuma ūdens” un AS “Tukuma piens” ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums, AS “Tukuma piens” vienotajā kanalizācijas tīklā ir nodevis 1 736 333 m³ notekūdeņu un tikai par piesārņojuma papildattīrīšanu, neskaitot maksu pēc pamattarifa, ir samaksājis 356 521 eiro. Minētie skaitļi, laika periodam no 2004. līdz 2013. gadam, sagatavoti pēc vidējiem rādītājiem. No 2014. gada līdz 2019. gada martam – pēc faktiski izrakstītajiem rēķiniem.

Periodā no 2004. līdz 2008. gadam vidēji mēnesī papildus attīrīti aptuveni 9500 m³, par ko samaksāts vidēji 950 lati mēnesī, attiecīgi gadā vidēji 114 000 m³ un 11 400 lati. Piecu gadu laikā aptuveni 57 000 lati (81 429 eiro).

Periodā no 2009. līdz 2013. gadam vidēji mēnesī papildus attīrīti arī 9500 m³, par ko samaksāts vidēji 1425 lati mēnesī, attiecīgi gadā vidēji 114 000 m³ un 17 100 lati. Piecu gadu laikā aptuveni 85 500 lati (122 143 eiro). Atšķirība periodu aprēķinos ir saistīta ar izmaiņām gan pamattarifā, gan piesārņojuma papildattīrīšanas maksā, ko tajā laikā apstiprināja Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulators.

Periodā no 2014. līdz 2019. gada 1. martam AS “Tukuma piens” vienotajā kanalizācijas tīklā ir nodevis 596 333 m³ notekūdeņu un tikai par piesārņojuma papildattīrīšanu, neskaitot maksu pēc pamattarifa, ir samaksājis 152 949,95 eiro.

Priekšattīrīšanas iekārtas sola nodot ekspluatācijā

2015. gadā SIA “Tukuma ūdens” un AS “Tukuma piens” noslēdza vienošanos pie 2004. gada līguma, kurā AS “Tukuma piens” apņēmās divos gados, t.i., līdz 2017. gada 31. decembrim izbūvēt virsnormatīvā piesārņojuma priekšattīrīšanas iekārtas, lai AS “Tukuma piens” varētu nodrošināt ražošanas notekūdeņu būtisku attīrīšanu. Dažādu objektīvu apstākļu dēļ izpildes termiņu divas reizes pagarināja, taču abas puses šobrīd ir vienojušās par galīgo termiņu – 2020. gada marts, kad AS “Tukuma pienam” ir jābūt pilnā apjomā izbūvētām un ieregulētām priekšattīrīšanas iekārtām, kā arī Valsts vides dienestā saskaņotai tehniskai dokumentācijai. AS “Tukuma piens” plāno šo moderno iekārtu izbūvē kopumā investēt aptuveni 800 000 eiro, tādējādi samazinot piesārņojuma daudzumu.

Maijā un jūnijā konstatēts līguma nosacījumu pārkāpums

Atbilstoši testēšanas rezultātiem, kas ņemti no notekūdeņu paraugiem pušu saskaņotajā vietā pie AS “Tukuma piens” izvada centrālajā kanalizācijas tīklā, SIA “Tukuma ūdens” 2019. gada maijā un jūnijā konstatēja virsnormatīvos rādītājus, par kuriem saskaņā ar līgumu AS “Tukuma pienam” aprēķināja kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Dome 2019. gada 18. jūnijā saņēma no SIA “Tukuma ūdens” iesniegumu Par līgumā noteikto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamas koncentrācijas pārsniegšanu, kurā norādīts par AS “Tukuma piens” pārkāpumiem attiecībā uz noteikto notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas limitiem.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 57. punktu SIA “Tukuma ūdens” un AS “Tukuma piena” noslēgtā līguma 3.6. punktu, Dome uzdeva SIA “Tukuma ūdens” aprēķināt kompensāciju par līguma noteikumu pārkāpšanu 2019. gada maijā, jūnijā un iesniegt to rakstiski Domē. Pēc aprēķinu saņemšanas informējam, ka kompensācijas aprēķins par maiju ir 15 502,96 eiro (bez PVN), par kuru ir izrakstīts rēķins augustā sākumā, taču AS “Tukuma piens” to joprojām nav samaksājis un par jūniju kompensācija ir 20 068,96 eiro (bez PVN), rēķins par šo summu tiks izrakstīts šomēnes – septembrī. Papildus vēlamies informēt, ka joprojām turpinās 2019. gada jūlijā un augustā pieņemto notekūdeņu testēšanas rezultātu analīze.

Līdz ko AS “Tukuma piens” uzsāks ekspluatēt priekšattīrīšanas iekārtas pilnā apjomā, vismaz par ¼ samazināsies piesārņojuma daudzums notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Tīle”. Pie šādiem apstākļiem SIA “Tukuma ūdens” var nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas ietaišu darbību ar papildus drošību un brīvu papildus jaudu, kuru varēs izmantot jaunu mājsaimniecību un uzņēmumu pieslēgumiem centralizētajiem tīkliem. Papildus plānots, periodā no 2021. līdz 2027. gadam, piesaistīt Eiropas struktūrfondu finansējumu, lai NAI “Tīle” palielinātu jaudas.

Avots: https://tukums.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=9014  

Foto: Internets